• +48 502 21 31 22

Ukraińskie kwalifikacje do wykonywania zawodów górniczych uznawane w Polsce

Uzasadnienie nawiązuje do obowiązującej od 28 stycznia nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ukraińskie kwalifikacje do wykonywania zawodów górniczych uznawane w Polsce

Ministerstwo Aktywów Państwowych ureguluje nowym rozporządzeniem uznawanie nabytych w Ukrainie kwalifikacji do wykonywania zawodów górniczych. Zgodnie z tekstem projektu rozporządzenie – podobnie jak poprzednie rozporządzenie resortu energii w tej sprawie – upoważni prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza granicami RP. Ponadto, co będzie nową regulacją, rozporządzenie upoważni prezesa WUG do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych nabytych w Ukrainie.

W uzasadnieniu projektu wyjaśniono, że na podstawie upoważnienia zawartego w Ustawie o działach administracji rządowej minister kierujący działem administracji rządowej może, w drodze rozporządzenia, upoważniać do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz ws. uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności należących do tego działu: organ lub jednostkę organizacyjną podległe ministrowi albo przez niego nadzorowane, organ samorządu zawodowego, organizację gospodarczą, organ rejestrowy lub inny organ realizujący zadania obejmujące sprawy należące do działu administracji rządowej, którym kieruje dany minister, mając na uwadze efektywny przebieg postępowań w sprawie uznania kwalifikacji.

Uzasadnienie nawiązuje do obowiązującej od 28 stycznia nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w której dodano m.in. zapis, że "obywatele Ukrainy przebywający na terytorium RP, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny (…) lub obywatele Ukrainy przebywający legalnie na terytorium RP, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do wykonywania górniczych zawodów regulowanych w Ukrainie, mogą uzyskać decyzję w sprawie uznania tych kwalifikacji na terytorium RP".

Do uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania górniczych zawodów regulowanych nabytych w Ukrainie stosowane będą przepisy ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

fot. pixabay.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka