• +48 502 21 31 22

Będzie nowa ustawa o dostępie cudzoziemców do rynku pracy

Doprecyzowane będą m.in. przesłanki udzielenia zezwolenia na pracę oraz przesłanki przyjęcia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Będzie nowa ustawa o dostępie cudzoziemców do rynku pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad projektem ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy. Zakłada on uszczelnienie procedur dotyczących powierzania pracy obcokrajowcom, ograniczenie występujących nadużyć, pełną elektronizację postępowań, zmniejszenie zaległości w załatwianiu spraw przez urzędy i integrację cudzoziemców. Projekt został uwzględniony w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności jako realizacja części kamienia milowego.

Doprecyzowane będą przesłanki udzielenia zezwolenia na pracę oraz przesłanki przyjęcia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zaproponowano w szczególności: wprowadzenie obligatoryjnych przesłanek odmowy udzielenia zezwolenia na pracę, gdy przedsiębiorstwo pracodawcy zostało założone lub działa głównie w celu ułatwiania wjazdu obywatelom państw trzecich, wprowadzenie dodatkowych warunków udzielenia zezwolenia na pracę na wniosek podmiotów nowo powstałych lub korzystających z biur wirtualnych oraz ograniczenie możliwości udostępniania pracowników pod pozorem tzw. outsourcingu pracowniczego.

W projekcie przewidziano również zastąpienie obowiązującej, nieefektywnej procedury tzw. testu rynku pracy, czyli sprawdzenia, czy na miejsce pracy, które ma zająć cudzoziemiec, jest możliwość zatrudnienia osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy, procedurą szybszą i efektywniejszą, stosowaną w odpowiednich przypadkach. Ponadto zakłada on wprowadzenie jaśniejszych przepisów mających z jednej strony zapewnić niezbędną elastyczność zezwoleń na pracę i oświadczeń w zakresie warunków zatrudnienia i wynagrodzenia, a z drugiej ochronę praw zatrudnionych cudzoziemców oraz wprowadzenie przepisów zaostrzających sankcje za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców i przekazywanie nieprawdziwych danych dotyczących zatrudnienia cudzoziemców. Chodzi m.in. o to, by wymiar kary grzywny był proporcjonalny do liczby nielegalnie zatrudnionych.

Zapowiedziano także wprowadzenie procedur administracyjnych stosowanych w związku z zatrudnianiem cudzoziemców obejmujące złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub złożenie oświadczenia, gromadzenie dowodów w sprawie, wydanie lub uchylenie decyzji, postępowanie odwoławcze, będą prowadzone drogą elektroniczną. Ponadto zaproponowano wprowadzenie przepisów pozwalających przeprowadzać skuteczne kontrole Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy, wprowadzenie przepisów zobowiązujących pracodawców do informowania pracowników cudzoziemskich o prawach im przysługujących w związku wykonywaną pracą czy możliwością zrzeszania się w związkach zawodowych.

Do projektu wprowadzone zostaną przepisy dotyczące programów integracyjnych dla cudzoziemców, m.in. pomocy w nauce języka polskiego.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał tego roku.

Czytaj także: Polska gospodarka potrzebuje migrantów

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka