• +48 502 21 31 22

Cudzoziemiec na pracy zdalnej – jest taka możliwość

Wystąpienie pandemii koronawirusa upowszechniło prace w formie zdalnej. Również pracownik z zagranicy ma taką możliwość by pracować z domu.

Cudzoziemiec na pracy zdalnej – jest taka możliwość

Pandemia Covid-19 przyczyniła się do upowszechnienia pracy zdalnej. Wcześniej była ona formą korzyści. Miejsce pracy pracownika nie zawsze musi pokrywać się z miejscem siedziby pracodawcy. Dotyczy to również pracownika zza granicy. Jednakże prawo nie mówi wiele na temat zatrudniania cudzoziemców w formie pracy zdalnej

Jeżeli pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub podobnej umowy to możliwe są ewentualne ograniczenia przewidziane w prawie miejscowym. Nie dotyczy to państw Unii Europejskiej, natomiast pozostałe kraje mogą ograniczać zatrudnianie swoich obywateli przez inne państwa.

Zdalnie przy zezwoleniu i oświadczeniu

Jeżeli obcokrajowiec pracuje na podstawie zezwolenia, to skierowanie go na pracę zdalną jest nieco prostsze. We wniosku na zatrudnienie trzeba wskazać miejsce wykonywania pracy, jednakże zezwolenie wg stanowiska PIP, jest ważne na terytorium całej Polski, jeżeli obcokrajowiec świadczy pracę na rzecz podmiotu w nim wskazanego.

Sytuacja jest odmienna w przypadku pracy cudzoziemca na podstawie oświadczenia. W tym przypadku legalność powierzenia mu pracy zależy od wykonywania jej w warunkach określonych w oświadczeniu, wpisanym do ewidencji przez urząd pracy. Co za tym idzie powierzenie pracy obcokrajowcowi w innym miejscu niż jest wskazane w oświadczeniu stanowi wykroczenie

Jednakże od tej reguły są wyjątki. Wprowadzona z początkiem marca specustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pozwala na zlecenie obcokrajowcowi wykonywania swoich obowiązków zdalnie, mimo innego miejsca pracy wpisanego w oświadczeniu. Jak zaznacza inspekcja pracy, polecenie wykonywania pracy zdalnej, dla celów dowodowych, powinno być udokumentowane np. w postaci maila skierowanego do pracownika.

Praca zdalna cudzoziemca a ubezpieczenie społeczne

Przepisy dotyczące zasady podlegania danego pracownika ubezpieczeniu społecznemu mówią, iż podlegają mu osoby fizyczne które wykonują pracę na terenie Rzeczpospolitej Polski. Natomiast w przypadku pracowników świadczących pracę za granicą, zatrudnianych przez polskie podmioty, należy spojrzeć na przepisy innych państw. Nie podlegają oni bowiem obowiązkowi ubezpieczeniowemu w Polsce. W takim przypadku miejsce pracy musi zostać określone za granicą i również praca musi być wykonywana za granicą. Gdy te warunki są spełnione, obcokrajowiec nie jest pracownikiem na obszarze Polski i pracodawca nie jest zobowiązany do pokrywania składek na terenie Polski.

Każda sprawa cudzoziemca wykonującego na rzecz polskiego pracodawcy pracę zdalną, bez obecności na terytorium Polski powinna być rozpatrywana indywidualnie. Od niej bowiem zależą potencjalne obowiązki wobec organów podatkowych.

Podatek dochodowy, a pracownik z zagranicy

Kolejną istotną sprawą jest podatek dochodowy. Jeśli praca świadczona jest na stałe za granicą to pracownik powinien płacić podatek dochodowy zgodnie z miejscowym prawem. W przypadku kiedy praca zdalna świadczona jest na podstawie umowy o pracę istotne jest to czy Rzeczpospolita Polska ma z państwem cudzoziemca zawartą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wynagrodzenia osoby mającej miejsce zamieszkania w danym państwie podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że praca jest wykonywana w innym państwie. Wówczas to w nim może być opodatkowane wynagrodzenie. Państwo rezydencji stosuje wtedy odpowiednią metodę unikania podwójnego opodatkowania.

Jeśli cudzoziemiec ma stałe miejsce pracy poza Polską lub wykonuje tam pracę ponad 183 dni w skali roku podatkowego, wtedy rozliczeń dokonuje w państwie, w którym mieszka. Jeśli zaś ma stałe miejsce zamieszkania w Polsce, a np. wyjechał na kilka miesięcy (do 6 w ciągu roku) do ojczystego kraju i stamtąd pracuje zdalnie, to polski przedsiębiorca, który jest pracodawcą i płatnikiem składek jest zobowiązany do poboru oraz wpłacania na rachunek urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy i uregulowania również innych obowiązków względem urzędu skarbowego.

Jak widać zatrudnienie pracownika z zagranicy w formie pracy zdalnej jest możliwe, jednak wiąże się z szeregiem obowiązków które należy spełnić. Co więcej pracodawcy muszą też liczyć się z ograniczeniami przewidzianymi w prawie miejscowym.

fot. freepik.com 

/źródło: pulsHR, poradnikprzedsiebiorcy.pl; oprac. d/ 

 

Podobne artykuły

Wyszukiwarka