• +48 502 21 31 22

Praca w Polsce. Zmiany w przepisach dla cudzoziemców

Zgodnie z nowelizacją od grudnia zezwolenia na pracę będą mogli uzyskać obcokrajowcy na podstawie wiz Schengen lub krajowych, wydanych ze względów humanitarnych.

Praca w Polsce. Zmiany w przepisach dla cudzoziemców

Z początkiem grudnia 2020 roku w życie wchodzi nowelizacja, która umożliwi cudzoziemcom przebywającym w Polsce na podstawie wizy humanitarnej uzyskanie zezwolenia na pracę. Może mieć to szczególne znaczenie dla obywateli Białorusi, którzy przyjeżdżają do Polski w wyniku represji w ich ojczyźnie. Wnioski o zezwolenia na pracę rozpatrują urzędy wojewódzkie.

Także nowelizacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej jest obecnie procedowana w sprawie przypadków cudzoziemców, w których powierzenie wykonywania pracy w Polsce jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Zakłada ona m. in. zgodę na pracę cudzoziemców przebywających w Rzeczpospolitej Polsce na postawie wiz humanitarnych.

Celem zmian w ustawie jest również dostosowanie polskiego porządku prawnego do zmian we wspólnotowym kodeksie wizowym. Dotyczą one wydawania, cofania i unieważniania wiz krajowych (długoterminowych) pozostających w zakresie regulacji prawa krajowego. Do wymogów prawa UE dostosowane zostały m. in. formularz zaproszenia, tryb wydawania wiz krajowych oraz opłaty za ich wydanie. Przykładowo, decyzja informująca o odmowie wydania wizy krajowej będzie zamieszczana na nowym formularzu, a sam wniosek o wydanie wizy krajowej zostanie natomiast rozszerzony o dodatkowe rubryki, co pozwoli na usprawnienie postępowania wobec cudzoziemców, chcących studiować bądź pracować w Polsce.

Jedną ze zmian, jak podaje UdSC jest objęcie wszystkich cudzoziemców, ubiegających się o wizę krajową oraz wjeżdżających do Polski obowiązkiem posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na cały okres pobytu, w przypadku gdy brak będzie ubezpieczenia zdrowotnego. Minister spraw zagranicznych będzie publikował informacje o ubezpieczycielach i oferowanych ubezpieczeniach, które spełniają ustawowe warunki.

Nowelizacja pozwala także na wykonanie obowiązku wynikającego z przystąpienia Polski do programu ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki (Visa Waiver Program).

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie 1 grudnia 2020 r.

fot. Freepik.com

/źródło: UdSC, oprac. d/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka